Zgłoś zmowę przetargową

Zgłoś zmowę przetargową

Szczególną formą porozumienia ograniczającego konkurencję są zmowy przetargowe.

Przedsiębiorca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub instytucja je organizująca mogą powiadomić UOKiK o podejrzeniu zawarcia zmowy przetargowej. W tym celu należy posłużyć się specjalnym formularzem, zawierającym opis okoliczności, które w świetle prawa antymonopolowego mogą świadczyć o stosowaniu praktyki ograniczającej konkurencję.

W formularzu należy podać podstawowe informacje o przetargu i przedsiębiorcach, których dotyczy dane zawiadomienie oraz wybrać stosowny wariant zmowy przetargowej. W ramach udzielanych odpowiedzi osoba wypełniająca powinna podać również bardziej szczegółowe informacje na temat dodatkowych okoliczności i dowodów na istnienie niedozwolonego porozumienia: treści i formy ofert złożonych przez przedsiębiorców podejrzanych o udział w zmowie oraz istniejących między nimi zależności. Istotną informacją w sprawie będzie ponadto porównanie zachowania przedsiębiorców, których dotyczy zawiadomienie, w danym postępowaniu do ich zachowań w innych procedurach przetargowych.

Do formularza należy dołączyć wszelkie załączniki, które mogą stanowić dowód zawarcia zmowy, np. ogłoszenie o przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, oferty, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Podpisane zawiadomienie można złożyć w siedzibie głównej Urzędu w Warszawie lub w delegaturach terenowych Urzędu w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Adresy Delegatur UOKiK dostępne są na stronie internetowej Urzędu: https://uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php. Ponadto istnieje możliwość przesłania formularza drogą pocztową, mailową lub faksem.

Program ochrony sygnalistów