Działalność UOKiK w zakresie wdrażania reguł konkurencji

Jako centralny organ administracji rządowej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada kompetencje w zakresie wdrażania reguł konkurencji określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Reguły konkurencji określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla określonych kategorii osób fizycznych (osoby zarządzające). Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej (praktyki jednostronne).

Informacje dla przedsiębiorców