Działalność UOKiK w zakresie wdrażania reguł konkurencji

Jako centralny organ administracji rządowej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada kompetencje w zakresie wdrażania reguł konkurencji określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Reguły konkurencji określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla określonych kategorii osób fizycznych (osoby zarządzające). Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej (praktyki jednostronne).