Rodzaje postępowań

Rodzaje postępowań

W związku z podejrzeniem naruszenia reguł konkurencji UOKiK prowadzi dwa rodzaje postępowań:

  • postępowania wyjaśniające – mowa o nich w art. 48 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • postępowania antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję – wymienione w art. 49 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Postępowania wyjaśniające

Postępowania wyjaśniające są wszczynane, gdy UOKiK podejrzewa, że w danym przypadku mogło dojść do naruszenia reguł konkurencji. Są one prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Oznacza to, że nie są formułowane zarzuty w odniesieniu do przedsiębiorców ani osób zarządzających. W postępowaniach wyjaśniających nie ma też stron a przedsiębiorcom nie przysługuje prawo wglądu do akt sprawy.

W ramach postępowania wyjaśniającego UOKiK może kierować do przedsiębiorców wezwania do przedstawienia dokumentów i informacji. Podstawą takiego działania jest art. 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Urząd może również zdecydować o przeprowadzeniu kontroli lub przeszukania pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy.

Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się:

  • bez przedstawiania zarzutów naruszenia reguł konkurencji;
  • wszczęciem postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, co wiąże się z przedstawieniem zarzutów określonym osobom.

Postępowania antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Postępowania antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Postępowania antymonopolowe prowadzone są w związku z zarzutem naruszenia reguł konkurencji. Mogą być one wszczęte przeciwko przedsiębiorcom, a w określonych przypadkach również przeciwko osobie lub osobom zarządzającym. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w zakładce Kary dla osób fizycznych.

UOKiK informuje osoby o wszczęciu przeciwko nim postępowania w drodze zawiadomienia. W dokumencie tym zostaje wskazany przedmiot postępowania oraz powody przedstawienia danej osobie zarzutów.

Podmiot, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie, jest jego stroną i korzysta z przysługujących jej praw. Oznacza to możliwość wglądu do akt sprawy, przedstawienia dowodów istotnych dla rozpatrzenia stanu faktycznego oraz prezentacji swojego stanowiska.

W toku postępowania UOKiK może pozyskiwać dalsze informacje co do faktów. W przypadku, gdy Urząd zamierza zakończyć postępowanie stwierdzeniem stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, stronie postępowania przedstawiane jest Szczegółowe Uzasadnienie Zarzutów. Strona może się do niego odnieść przed wydaniem decyzji przez UOKiK.

Przebieg typowej sprawy z zakresu ochrony konkurencji

W przypadku spraw, które kończą się wydaniem decyzji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji, działania UOKiK przybierają najczęściej następującą formę:

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające;

w przypadku, gdy materiał dowodowy daje uzasadnione podejrzenie naruszenia reguł konkurencji, UOKiK wszczyna postępowanie antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję;

UOKiK zawiadamia przedsiębiorcę (lub przedsiębiorcę i osobę lub osoby zarządzające) o wszczęciu postępowania antymonopolowego i umożliwia zajęcie stanowiska w odniesieniu do przedstawionych zarzutów;

UOKiK prowadzi postępowanie dowodowe, w ramach którego strona lub strony postępowania mają prawo wglądu do akt sprawy;

w przypadku, gdy w postępowaniu występuje więcej niż jedna strona i zachodzi konieczność ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, UOKiK wydaje postanowienie o ograniczeniu prawa wglądu do informacji;

UOKiK przedstawia stronom postępowania Szczegółowe Uzasadnienie Zarzutów i umożliwia im zajęcie stanowiska w odniesieniu do ustaleń i zamiaru rozpatrzenia sprawy;

strona postępowania ma możliwość przesłania swojego stanowiska w odniesieniu do Szczegółowego Uzasadnienia Zarzutów;

UOKiK zapoznaje się przez ze stanowiskiem strony/stron;

w przypadku, gdy przedstawione stanowisko lub stanowiska nie prowadzą do zmiany sposobu oceny kwestionowanego postępowania, UOKiK wydaje decyzję stwierdzającą stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję.


Plik do pobrania:

Informacje dla przedsiębiorców
Program ochrony sygnalistów