Jak zgłosić naruszenie

1. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca prowadzi niezarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie opłaca podatków?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą stanowić naruszenie prawa podatkowego, radzimy skontaktować się z Krajową Administracją Skarbową (bezpłatna infolinia: 800 060 000 lub e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl). Prezes UOKiK nie jest uprawniony do oceny zachowań przedsiębiorców pod kątem ewentualnych naruszeń prawa podatkowego.
2. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca popełnił przestępstwo?
Jeśli działania przedsiębiorcy mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego należy powiadomić właściwe organy ścigania tj. policję lub prokuraturę.
3. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca działa niezgodnie z prawem pracy?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą stanowić naruszenie prawa pracy, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
4. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeżeli podejrzewam, że przedsiębiorca podejmuje działania korupcyjne?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą mieć charakter korupcyjny należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji, z prokuraturą lub z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
5. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca w sposób nieuprawniony przetwarza dane osobowe?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą dotyczyć naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
6. Czy UOKiK może pomóc w rozwiązaniu mojego sporu z innym przedsiębiorcą?
Jeśli sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorcami, możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dotyczy to np. czynów nieuczciwej konkurencji, gdy praktyki przedsiębiorcy naruszają interes innego przedsiębiorcy przez działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – m.in. poprzez stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, stosowanie nieuczciwej reklamy.

Prezes UOKiK, działając na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jako aktu należącego do dziedziny prawa publicznego, chroni interes publiczny, nie zaś indywidualny interes poszczególnych przedsiębiorców.

7. Czy jako przedsiębiorca mogę uzyskać w UOKiK darmową pomoc prawną w swojej sprawie?
Nie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może udzielać porad prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz oceniać hipotetycznych stanów faktycznych. Przedsiębiorcy są traktowani w obrocie gospodarczym jako profesjonaliści, a zatem powinni oni sami, ewentualnie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pomocy prawnej, dokonać oceny, czy i w jakim zakresie określone przepisy prawa znajdują zastosowanie w dotyczących ich stanach faktycznych.
8. Gdzie mogę się zgłosić, jeśli mój problem dotyczy indywidualnej sprawy konsumenckiej?
W sprawach indywidualnych konsument, który ma problem z kupionym towarem lub usługą może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i zgłosić się do wielu pomocnych instytucji.

Naruszenia

Zmowy przetargowe

Program łagodzenia kar (leniency)

Kary dla przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji

Kary dla osób zarządzających za naruszenie reguł konkurencji