Kary dla przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji

1. Czy przy ustalaniu wysokości kary istnieją okoliczności łagodzące i obciążające?
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów szczegółowo określa przesłanki brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary, odrębne dla każdego z rodzajów naruszeń, i wprowadza katalog okoliczności łagodzących i obciążających. Okoliczności łagodzące i obciążające są oceniane łącznie i indywidualnie dla każdej sprawy oraz każdego przedsiębiorcy. W zależności od konkretnego przypadku mogą mieć różną wagę, wpływając na zmniejszenie lub zwiększenie kary pieniężnej.

Okoliczności łagodzące, które mogą wpłynąć na obniżenie wysokości sankcji, to:

 1. działanie pod przymusem,
 2. dobrowolne usunięcie przez przedsiębiorcę skutków naruszenia,
 3. zaniechanie przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu,
 4. podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia lub usunięcia jego skutków
  oraz
 5. współpraca z Urzędem w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.

Okoliczności obciążające, które mogą wpłynąć na podwyższenie wysokości kary, to:

 1. rola lidera lub inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub nakłanianie innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu,
 2. przymuszanie, wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych przedsiębiorców lub osób w celu wprowadzenia w życie lub kontynuowania naruszenia,
 3. dokonanie uprzednio podobnego naruszenia,
 4. umyślność naruszenia.

2. Czy istnieje możliwość rozłożenia kary pieniężnej na raty?
Prezes UOKiK może na wniosek przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej odroczyć uiszczenie kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty ze względu na ważny interes wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, z którego wynika, na czym polega ważny interes wnioskodawcy (przyczyny uzasadniające wnoszenie) o odroczenie płatności kary lub rozłożenie jej na raty). W przypadku odroczenia uiszczenia kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty naliczane są odsetki.

UOKiK może uchylić odroczenie uiszczenia kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub nieznane wcześniej okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia lub jeżeli rata nie została uiszczona w terminie. Na powyższe rozstrzygnięcie nie przysługuje zażalenie.

3. Czy w uzasadnionych okolicznościach kara pieniężna podlega zwrotowi?
W przypadku uchylenia bądź zmiany prawomocnej decyzji, których następstwem jest uchylenie kary pieniężnej bądź obniżenie jej wysokości, uiszczona kara podlega zwrotowi w części albo w całości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu tej kary wraz z odpisem orzeczenia sądu i w uzasadnionym przypadku stwierdzeniem jego prawomocności. Przy zwrocie kary nie nalicza się odsetek.

Naruszenia

Zmowy przetargowe

Jak zgłosić naruszenie

Program łagodzenia kar (leniency)

Kary dla osób zarządzających za naruszenie reguł konkurencji