Ochrona tajemnic przedsiębiorstw i innych informacji

Ochrona tajemnic przedsiębiorstw i innych informacji

UOKiK, zarówno w ramach prowadzonych postępowań, jak i niezależnie od nich, może pozyskiwać od przedsiębiorców dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne informacje prawnie chronione. Wszyscy pracownicy Urzędu, którzy je poznają, są zobowiązani do ich ochrony. Stanowi o tym art. 71 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wnioski o ograniczenie prawa wglądu do informacji

W przypadku przedstawienia przedsiębiorcom lub osobom zarządzającym zarzutów naruszenia reguł konkurencji, UOKiK może zaliczyć posiadane przez siebie dokumenty w poczet dowodów danego postępowania. Dowodami takimi mogą być zarówno dokumenty pochodzące od przedsiębiorcy, któremu przedstawiane są zarzuty, jak i innych przedsiębiorców, np. jego kontrahentów lub konkurentów. Dowody te są wykorzystywane w postępowaniu do wykazania naruszenia prawa i jako takie mogą być udostępniane stronom postępowania w celu umożliwienia im korzystania z prawa do obrony.

UOKiK informuje osobę, której dokumenty zalicza w poczet dowodów, o włączeniu ich do akt postępowania. Osoba taka może złożyć wniosek o ograniczenie stronom postępowania prawa wglądu do zawartych w dokumencie informacji, o ile stanowią one prawnie chronioną tajemnicę. W przypadku uwzględnienia wniosku informacje takie nie są udostępniane stronom postępowania.

W przypadku, gdy w postępowaniu występuje więcej niż jedna strona (np. zmowa dwóch lub większej liczby przedsiębiorców), każda może wskazywać na konieczność ochrony przekazywanych przez siebie informacji przed udostępnieniem ich pozostałym stronom.

W praktyce UOKiK najczęściej ogranicza stronom postępowania prawo wglądu do informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ograniczenia prawa wglądu mogą jednak obejmować również inne informacje, np. tajemnice skarbowe.

Więcej o informacjach podlegających ochronie, wnioskach służących ochronie tajemnicy i wymogach związanych z ich składaniem, zawiera Instrukcja dla przedsiębiorców w zakresie składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu. Urząd przygotował też wzór wniosku o ograniczenie prawa wglądu. Można z niego skorzystać podejmując kontakt z UOKiK, aby proces zmierzający ku ochronie informacji przebiegł szybciej.

Informacje dla przedsiębiorców
Program ochrony sygnalistów