Daj sygnał

Ugodowe zamknięcie sprawy

W przypadku wszczęcia przeciwko przedsiębiorcy lub osobie zarządzającej postępowania w związku z zarzutem naruszenia reguł konkurencji UOKiK dopuszcza możliwość ugodowego zakończenia sprawy. Takie zakończenie skutkuje zamknięciem postępowania bez nakładania kary lub zamknięciem postępowania i nałożeniem obniżonej kary.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dwa rozwiązania ugodowe:

  1. dobrowolne poddanie się karze – obniżka kary pieniężnej o 10% (w stosunku do kary, jaka byłaby nałożona, gdyby strona nie brała udziału w procedurze) w zamian za potwierdzenie (przyznanie) przez podmiot, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie antymonopolowe, ustaleń Prezesa UOKiK co do praktyki i zakresu odpowiedzialności i rezygnację z postępowania odwoławczego;
  2. wydanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do podjęcia konkretnych działań (zobowiązań), które pozwalają wyeliminować określone nieprawidłowości na rynku (zakończenie naruszenia lub usunięcie jego skutków), w zamian za brak stwierdzenia stosowania praktyki ograniczającej konkurencję i brak kary pieniężnej.

W przypadku obu rozwiązań ugodowych sprawa zostanie zamknięta przez wydanie decyzji, niemniej strona postępowania będzie mogła uzyskać zmniejszenie ewentualnych negatywnych następstw postępowania antymonopolowego.

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Z propozycją dobrowolnego poddania się karze może wyjść zarówno strona postępowania, jak i UOKiK. Ocena, czy zastosowanie tej procedury w danej sprawie jest możliwe, należy do dyskrecjonalnej kompetencji UOKiK.

Warunkami niezbędnymi do zamknięcia sprawy w sposób ugodowy są:

  1. złożenie oświadczenia przez stronę o dobrowolnym poddaniu się karze,
  2. potwierdzenie przez stronę dotyczących jej ustaleń postępowania antymonopolowego;
  3. potwierdzenie o poinformowaniu strony o zarzucanych jej naruszeniach, przewidywanej treści decyzji, w tym o wysokości kary z uwzględnieniem 10% obniżki, i umożliwieniu jej zajęcia stanowiska;
  4. potwierdzenie, że strona została poinformowana o skutkach wniesienia odwołania do sądu.

Z punktu widzenia strony postępowania zamknięcie sprawy w sposób ugodowy jest korzystne, ponieważ prowadzi do:

  1. obniżenia kary o 10% (co w przypadku jednoczesnego obniżenia kary w ramach programu łagodzenia kar o 50% może prowadzić do łącznej obniżki kary o 60%),
  2. wcześniejszego zamknięcia postępowania, co umożliwia szybszy powrót do normalnej działalności,
  3. uniknięcia prowadzenia długotrwałego i często uciążliwego procesu sądowego,
  4. zminimalizowania kosztów związanych z postępowaniem i uniknięcia ewentualnych kosztów związanych z procesem przed sądem (koszty te mogą wiązać się zarówno z opłacaniem wynagrodzeń pełnomocników, jak i z zaangażowaniem w sprawę samych pracowników przedsiębiorcy).

Szczegółowe informacje o przebiegu i sposobie zastosowania procedury ugodowej przedstawiono w Wyjaśnieniach w sprawie procedury dobrowolnego poddania się karze (2015).

Decyzja zobowiązująca

Decyzja zobowiązująca
W ramach ugodowego zamknięcia sprawy UOKiK może wydać w odniesieniu do przedsiębiorcy decyzję zobowiązującą. W jej ramach przedsiębiorca może zaproponować podjęcie działań, które doprowadzą do usunięcia negatywnych skutków zarzucanej mu praktyki ograniczającej konkurencję.

Przedsiębiorca może złożyć zobowiązanie na każdym etapie postępowania, jednakże im wcześniej zostanie złożona propozycja, tym większa szansa na przeprowadzenie negocjacji, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji zobowiązującej.

Bez złożenia przez stronę pisemnej propozycji zobowiązania UOKiK nie ma możliwości wydania decyzji zobowiązującej, nawet jeżeli byłoby to uzasadnione charakterem zarzucanej praktyki. Prezes UOKiK posiada dyskrecjonalność w zakresie akceptowania zobowiązań przedstawianych przez przedsiębiorcę.

Decyzja zobowiązująca pozwala przedsiębiorcy na całkowite uniknięcie kary pieniężnej i innych kosztów związanych z postępowaniem (np. kosztów postępowania sądowego). W decyzji zobowiązującej Prezes UOKiK nie przesądza, czy w danej sprawie doszło do naruszenia reguł konkurencji, poprzestając jedynie na uprawdopodobnieniu, że takie naruszenie miało miejsce (brak niekorzystnego dla przedsiębiorcy stwierdzenia popełnienia praktyki ograniczającej konkurencję).

Uwaga!
UOKiK co do zasady nie stosuje powyższego rozwiązania ugodowego w przypadku zarzutów zawarcia najcięższych porozumień ograniczających konkurencję. Strony najpoważniejszych porozumień ograniczających konkurencję mają możliwość uniknięcia lub otrzymania niższej kary pieniężnej poprzez zgłoszenie się do Programu łagodzenia kar, a także skorzystanie z procedury dobrowolnego poddania się karze (zob. Dobrowolne poddanie się karze).

Dokładniejsze informacje na temat decyzji zobowiązujących zostały przedstawione w Wyjaśnieniach w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2015).

Pliki do pobrania: