Kary za naruszenie reguł konkurencji


Kary dla przedsiębiorców

Za naruszenie reguł konkurencji przedsiębiorcy grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu, obliczonego zgodnie z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Kary dla osób zarządzających

Za naruszenie reguł konkurencji osobom zarządzającym grozi kara w wysokości do 2 mln zł. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i byłych pracowników.

Ponoszą oni odpowiedzialność wyłącznie za własne umyślne działanie lub zaniechanie, które doprowadziło do naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Osoby zarządzające to osoby fizyczne kierujące przedsiębiorstwem, w szczególności pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy. Są to osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy, mające wypływ na zachowanie rynkowe przedsiębiorcy.

Więcej informacji znajdziesz w Wyjaśnieniach w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych dla osób zarządzających na podstawie art. 106a i 111 u.o.k.k.

Pamiętaj!

Zarówno przedsiębiorca, jak i osoba zarządzająca, mogą złożyć wniosek leniency i ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub jej obniżenie.