Daj sygnał

Zgłoś naruszenie prawa konkurencji

Jeśli posiadasz informacje o potencjalnych naruszeniach prawa konkurencji, zawiadom UOKiK:

 1. Anonimowo – w tym celu skorzystaj z formularza dostępnego na platformie dla sygnalistów https://report.whistleb.com/pl/uokik
  Podejmując kontakt z UOKiK możesz zachować anonimowość. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jesteś pracownikiem przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą, a informacja, którą chcesz nam przekazać, dotyczy Twojego pracodawcy lub kontrahenta.

  Ważne!
  Zapamiętaj lub zapisz identyfikator i hasło, które zostaną wygenerowane po przesłaniu Twojego zgłoszenia. Dzięki nim będziesz mógł się zalogować na stronie i przeczytać naszą odpowiedź. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie prosimy sygnalistów o podanie np. adresu e-mail i jednocześnie nie mamy możliwości przywracania utraconych identyfikatorów ani haseł.

  Więcej informacji w zakładce Sygnalista.

 2. Drogą mailową na adres: dok@uokik.gov.pl
 3. Listownie na adres:Kontakt z Delegaturami UOKiK
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Departament Ochrony Konkurencji
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
 4. Za pomocą systemu ePUAP

Skontaktuj się z delegaturą UOKiK, jeżeli Twoje zawiadomienie dotyczy spraw o wymiarze lokalnym, czyli takich, które potencjalnie wpływają na warunki konkurencji w danej gminie, powiecie lub województwie, ale najprawdopodobniej nie są odczuwalne w pozostałej części Polski.
Przykład: nadużywanie pozycji dominującej przez gminny zakład usług komunalnych, zmowa przetargowa w przetargu zorganizowanym przez gminę.

Dane kontaktowe do 8 delegatur UOKiK znajdziesz pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php.

Ważne!
Jeśli podejrzewasz, że jesteś uczestnikiem niedozwolonego porozumienia, możesz złożyć wniosek leniency.

W przypadku wątpliwości, jak prawidłowo sformułować zawiadomienie dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, prosimy o kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji: tel. 22 556 02 99 lub 22 826 91 06, e‑mail: dok@uokik.gov.pl.

Natomiast w przypadku zawiadomienia dotyczącego zmów przetargowych można kontaktować się z Departamentem Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym: tel. 22 55 60 507, e‑mail: dpz@uokik.gov.pl.

 

Możliwość złożenia formalnego zawiadomienia
Zgłoś naruszenie

Podejmując kontakt z UOKiK, możesz rozważyć złożenie formalnego zawiadomienia o możliwości naruszenia prawa konkurencji (art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Pracownicy UOKiK analizują dokładnie każdy sygnał o możliwych naruszeniach prawa konkurencji, niemniej analiza ta jest skuteczniejsza i przebiega sprawniej, jeżeli osoba podejmująca kontakt przedstawia dokładny opis możliwego naruszenia.

W formalnym zawiadomieniu należy podać:

 1. nazwę przedsiębiorcy, co do którego zachodzi podejrzenie, że stosuje praktyki ograniczające konkurencję,
 2. opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia,
 3. wskazanie przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którego naruszenie podejrzewa zawiadamiający:
  • porozumienia ograniczające konkurencję – art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oraz odpowiadający mu art. 101 TFUE) zakazuje porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w innych sposób konkurencji na rynku właściwym;
  • nadużywanie pozycji dominującej – art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oraz odpowiadający mu art. 102 TFUE) zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.
 4. uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 5. dane identyfikujące osobę zgłaszającą zawiadomienie.

W odpowiedzi na zawiadomienie otrzymasz informację, czy przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny daje podstawę do wszczęcia postępowania przez UOKiK.

Jakie informacje od zawiadamiającego są szczególnie cenne dla UOKiK?

Szczególnie cenne będą informacje „wewnętrzne” o podjętych ustaleniach (np. notatki, sprawozdania ze spotkań), odbytych lub planowanych spotkaniach (dane z kalendarzy) lub korespondencja (e-mailowa, pocztą tradycyjną, za pomocą internetowych komunikatorów, smsy) oraz inne dokumenty zawierające dane wskazujące na podejmowanie antykonkurencyjnych działań.

Ważne są także informacje dotyczące np. sposobu funkcjonowania niedozwolonego porozumienia czy wskazówki, gdzie i jakich dowodów naruszenia można szukać u danego przedsiębiorcy.

W przypadku zawiadomienia o zmowach przetargowych:

 1. Przekaż podstawowe informacje o przetargu i przedsiębiorcach, których dotyczy zawiadomienie.
 2. Podaj bardziej szczegółowe informacje i dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia: treści i formy ofert złożonych przez przedsiębiorców podejrzanych o udział w zmowie.
 3. Dołącz załączniki, które mogą stanowić dowód zawarcia zmowy, np. ogłoszenie o przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, oferty, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Jakie działania podejmiemy w związku z przekazaną przez Ciebie informacją?

Zgłoś naruszenie

Po otrzymaniu informacji pracownicy Urzędu przeprowadzą jej analizę z punktu widzenia zgodności działań przedsiębiorców z regułami konkurencji. W zależności od formy podjętego kontaktu poinformujemy Cię o wynikach tej analizy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie.

Co do zasady odpowiedź na przekazany przez Ciebie sygnał otrzymasz w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia do UOKiK. W przypadku, gdy sprawa będzie skomplikowana lub będzie wymagała dokładniejszego zbadania, powyższy termin prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy możesz się spodziewać odpowiedzi.

Jeżeli przekazana przez Ciebie informacja będzie wskazywała, że dany przedsiębiorca lub przedsiębiorcy podejmują działania budzące wątpliwości z punktu widzenia reguł konkurencji, UOKiK może:

 • wystąpić do tego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców z miękkim wezwaniem, mającym na celu weryfikację informacji zgromadzonych przez Urząd, zbadanie rynku właściwego oraz ewentualnie skłonienie przedsiębiorcy do zaniechania działań budzących wątpliwości prawne (art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów),
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu dokładniejszego zbadania określonych praktyk przedsiębiorców,
 • przeprowadzić postępowanie antymonopolowe w celu ukarania przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień innych niż zmowy przetargowe UOKiK może nałożyć kary pieniężne na osoby zarządzające przedsiębiorcami,
 • zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez określone osoby, o ile sprawa dotyczy zmowy przetargowej.

Pytania i odpowiedzi:
1. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca prowadzi niezarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie opłaca podatków?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą stanowić naruszenie prawa podatkowego, radzimy skontaktować się z Krajową Administracją Skarbową (bezpłatna infolinia: 800 060 000 lub e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl). Prezes UOKiK nie jest uprawniony do oceny zachowań przedsiębiorców pod kątem ewentualnych naruszeń prawa podatkowego.
2. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca popełnił przestępstwo?
Jeśli działania przedsiębiorcy mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego należy powiadomić właściwe organy ścigania tj. policję lub prokuraturę.
3. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca działa niezgodnie z prawem pracy?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą stanowić naruszenie prawa pracy, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
4. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeżeli podejrzewam, że przedsiębiorca podejmuje działania korupcyjne?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą mieć charakter korupcyjny należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji, z prokuraturą lub z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
5. Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca w sposób nieuprawniony przetwarza dane osobowe?
Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą dotyczyć naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
6. Czy UOKiK może pomóc w rozwiązaniu mojego sporu z innym przedsiębiorcą?
Jeśli sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorcami, możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dotyczy to np. czynów nieuczciwej konkurencji, gdy praktyki przedsiębiorcy naruszają interes innego przedsiębiorcy przez działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – m.in. poprzez stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, stosowanie nieuczciwej reklamy.

Prezes UOKiK, działając na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jako aktu należącego do dziedziny prawa publicznego, chroni interes publiczny, nie zaś indywidualny interes poszczególnych przedsiębiorców.

7. Czy jako przedsiębiorca mogę uzyskać w UOKiK darmową pomoc prawną w swojej sprawie?
Nie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może udzielać porad prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz oceniać hipotetycznych stanów faktycznych. Przedsiębiorcy są traktowani w obrocie gospodarczym jako profesjonaliści, a zatem powinni oni sami, ewentualnie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pomocy prawnej, dokonać oceny, czy i w jakim zakresie określone przepisy prawa znajdują zastosowanie w dotyczących ich stanach faktycznych.
8. Gdzie mogę się zgłosić, jeśli mój problem dotyczy indywidualnej sprawy konsumenckiej?
W sprawach indywidualnych konsument, który ma problem z kupionym towarem lub usługą może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i zgłosić się do wielu pomocnych instytucji.