Skontaktuj się z UOKiK


W związku z podejmowaniem działań na rzecz ochrony konkurencji UOKiK zainteresowany jest pozyskiwaniem informacjami przede wszystkim o:

 • kartelach (porozumienia horyzontalne),
 • porozumieniach wertykalnych, które mogą ograniczać konkurencję,
 • nadużywaniu pozycji dominującej przez przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowe informacje na temat powyższych praktyk dostępne są w zakładce Działania niezgodne z regułami konkurencji.

Zgłoś naruszenie

W celu sprawniejszego przeanalizowania przedstawianych przez Ciebie informacji zalecamy zweryfikowanie, czy zgłaszana sprawa ma charakter lokalny, czy ogólnopolski. W zależności od charakteru sprawy zalecamy kontakt z jedną z delegatur UOKiK lub z Departamentem Ochrony Konkurencji UOKiK.

Uwaga!
Rekomendujemy podejmowanie kontaktu z jedną, wybraną jednostką organizacyjną UOKiK.
Kontakt z Delegaturami UOKiK

Kontakt z Delegaturami UOKiK

Kontakt z delegaturami UOKiK zalecamy, jeżeli przekazywana przez Ciebie informacja będzie dotyczyła spraw o wymiarze lokalnym, czyli spraw, które potencjalnie wpływają na warunki konkurencji w danej gminie, powiecie lub województwie, ale najprawdopodobniej nie są odczuwalne w pozostałej części Polski. Taką sprawą może być nadużywanie pozycji dominującej przez gminny zakład usług komunalnych lub zmowa przetargowa w przetargu zorganizowanym przez gminę.

Rozwiń dane adresowe
Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji UOKiK

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji UOKiK

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji zalecamy, jeżeli przekazywana przez Ciebie informacja będzie dotyczyła spraw o wymiarze krajowym, tj. spraw, które potencjalnie wpływają na warunki konkurencji na obszarze całej Polski lub znacznej części jej obszaru. Sprawy takie będą najczęściej dotyczyć przedsiębiorców, których skala działalności obejmuje obszar całej Polski, np. ogólnopolskie sieci sklepów, dystrybutorzy hurtowi, producenci surowców.

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji możliwy jest:

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: dok@uokik.gov.pl,
 • pod numerem telefonu: 22 556 02 99 lub 22 826 91 06,
 • listownie na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Departament Ochrony Konkurencji
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Możliwość złożenia formalnego zawiadomienia


Zgłoś naruszenie

Podejmując kontakt z UOKiK, możesz rozważyć złożenie formalnego zawiadomienia o możliwości naruszenia reguł konkurencji – zawiadomienie takie można złożyć, posługując się wzorem dostępnym na niniejszej stronie.

Pracownicy UOKiK analizują dokładnie każdy sygnał o możliwych naruszeniach reguł konkurencji, niemniej analiza ta jest łatwiejsza i przebiega sprawniej, jeżeli osoba podejmująca kontakt przedstawia dokładny opis możliwego naruszenia.

W formalnym zawiadomieniu, o którym mowa w art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, należy podać:

 1. nazwę przedsiębiorcy, co do którego zachodzi podejrzenie, że stosuje praktyki ograniczające konkurencję,
 2. opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia,
 3. wskazanie przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którego naruszenie podejrzewa zgłaszający zawiadomienie,
 4. uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 5. dane identyfikujące osobę zgłaszającą zawiadomienie.

W odpowiedzi na zawiadomienie otrzymasz informację, czy przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny daje podstawę do wszczęcia postępowania.

Możliwość przedstawienia informacji anonimowo

Podejmując kontakt z UOKiK, możesz zachować anonimowość. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jesteś pracownikiem przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą, a informacja, którą chcesz nam przekazać, dotyczy odpowiednio Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Decydując się na przekazanie nam informacji anonimowo, musisz jednak mieć na względzie, że w niektórych przypadkach taka forma kontaktu może utrudniać skuteczne podjęcie działania przez UOKiK. Bardziej szczegółowe informacje na temat podejmowania kontaktu anonimowo są dostępne w zakładce Ochrona sygnalistów.

Uwaga!

Jeżeli chcesz anonimowo zgłosić naruszenie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 55 60 500 lub pisać na adres: sygnalista@uokik.gov.pl.

Jakie działania podejmiemy w związku z przekazaną przez Ciebie informacją?

Zgłoś naruszenie

Po otrzymaniu informacji pracownicy Urzędu przeprowadzą jej analizę z punktu widzenia zgodności działań przedsiębiorców z regułami konkurencji. W zależności od formy podjętego kontaktu poinformujemy Cię o wynikach tej analizy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie.

Co do zasady odpowiedź na przekazany przez Ciebie sygnał otrzymasz w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia do UOKiK. W przypadku, gdy sprawa będzie skomplikowana lub będzie wymagała dokładniejszego zbadania, powyższy termin prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy możesz się spodziewać stanowiska UOKiK.

Jeżeli przekazana przez Ciebie informacja będzie wskazywała, że dany przedsiębiorca lub przedsiębiorcy podejmują działania budzące wątpliwości z punktu widzenia reguł konkurencji, UOKiK może:

 • wystąpić do tego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców z miękkim wezwaniem, mającym skłonić tego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców do zaniechania budzących wątpliwości prawne działań (art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów),
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w celu dokładniejszego zbadania określonych praktyk przedsiębiorców,
 • przeprowadzić postępowanie antymonopolowe, w celu ukarania przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień innych niż zmowy przetargowe UOKiK może nałożyć kary pieniężne na osoby zarządzające tych przedsiębiorców,
 • zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez określone osoby, o ile sprawa dotyczy zmowy przetargowej.

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:
1. Jak konsument lub kontrahent może poznać, że przedsiębiorcy nielegalnie ustalają ceny?
2. Jakie zachowania uczestników przetargu mogą być przejawem zmowy przetargowej?