Skontaktuj się z UOKiK


W związku z podejmowaniem działań na rzecz ochrony konkurencji UOKiK zainteresowany jest pozyskiwaniem informacjami przede wszystkim o:

 • kartelach (porozumienia horyzontalne),
 • porozumieniach wertykalnych, które mogą ograniczać konkurencję,
 • nadużywaniu pozycji dominującej przez przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowe informacje na temat powyższych praktyk dostępne są w zakładce Działania niezgodne z regułami konkurencji.

Program ochrony sygnalistów

W celu sprawniejszego przeanalizowania przedstawianych przez Ciebie informacji zalecamy zweryfikowanie, czy zgłaszana sprawa ma charakter lokalny, czy ogólnopolski. W zależności od charakteru sprawy zalecamy kontakt z jedną z delegatur UOKiK lub z Departamentem Ochrony Konkurencji UOKiK.

Uwaga!
Rekomendujemy podejmowanie kontaktu z jedną, wybraną jednostką organizacyjną UOKiK.

Kontakt z Delegaturami UOKiK

Kontakt z Delegaturami UOKiK

Kontakt z delegaturami UOKiK zalecamy, jeżeli przekazywana przez Ciebie informacja będzie dotyczyła spraw o wymiarze lokalnym, czyli spraw, które potencjalnie wpływają na warunki konkurencji w danej gminie, powiecie lub województwie, ale najprawdopodobniej nie są odczuwalne w pozostałej części Polski. Taką sprawą może być nadużywanie pozycji dominującej przez gminny zakład usług komunalnych lub zmowa przetargowa w przetargu zorganizowanym przez gminę.

Rozwiń dane adresowe

W strukturze UOKiK funkcjonuje 9 delegatur:

Szczegółowe dane adresowe i kontaktowe do poszczególnych delegatur wraz ze wskazaniem województw, w odniesieniu do których podejmują one działania, znajdziesz na Stronie głównej UOKiK.

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji UOKiK

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji UOKiK

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji zalecamy, jeżeli przekazywana przez Ciebie informacja będzie dotyczyła spraw o wymiarze krajowym, tj. spraw, które potencjalnie wpływają na warunki konkurencji na obszarze całej Polski lub znacznej części jej obszaru. Sprawy takie będą najczęściej dotyczyć przedsiębiorców, których skala działalności obejmuje obszar całej Polski, np. ogólnopolskie sieci sklepów, dystrybutorzy hurtowi, producenci surowców.

Kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji możliwy jest:

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: dok@uokik.gov.pl,
 • pod numerem telefonu: 22 556 02 99 lub 22 826 91 06,
 • listownie na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Departament Ochrony Konkurencji
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Możliwość złożenia formalnego zawiadomienia


Zgłoś naruszenie

Podejmując kontakt z UOKiK, możesz rozważyć złożenie formalnego zawiadomienia o możliwości naruszenia reguł konkurencji – zawiadomienie takie można złożyć, posługując się wzorem dostępnym na niniejszej stronie.

Pracownicy UOKiK analizują dokładnie każdy sygnał o możliwych naruszeniach reguł konkurencji, niemniej analiza ta jest łatwiejsza i przebiega sprawniej, jeżeli osoba podejmująca kontakt przedstawia dokładny opis możliwego naruszenia.

W formalnym zawiadomieniu, o którym mowa w art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, należy podać:

 1. nazwę przedsiębiorcy, co do którego zachodzi podejrzenie, że stosuje praktyki ograniczające konkurencję,
 2. opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia,
 3. wskazanie przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którego naruszenie podejrzewa zgłaszający zawiadomienie,
 4. uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 5. dane identyfikujące osobę zgłaszającą zawiadomienie.

W odpowiedzi na zawiadomienie otrzymasz informację, czy przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny daje podstawę do wszczęcia postępowania.

Możliwość przedstawienia informacji anonimowo

Podejmując kontakt z UOKiK możesz zachować anonimowość. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jesteś pracownikiem przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą, a informacja którą chcesz nam przekazać dotyczy Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Informacje możesz przekazać za pomocą specjalnie przygotowanej strony. Więcej informacji w zakładce https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/

Jakie działania podejmiemy w związku z przekazaną przez Ciebie informacją?

Zgłoś naruszenie

Po otrzymaniu informacji pracownicy Urzędu przeprowadzą jej analizę z punktu widzenia zgodności działań przedsiębiorców z regułami konkurencji. W zależności od formy podjętego kontaktu poinformujemy Cię o wynikach tej analizy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie.

Co do zasady odpowiedź na przekazany przez Ciebie sygnał otrzymasz w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia do UOKiK. W przypadku, gdy sprawa będzie skomplikowana lub będzie wymagała dokładniejszego zbadania, powyższy termin prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy możesz się spodziewać stanowiska UOKiK.

Jeżeli przekazana przez Ciebie informacja będzie wskazywała, że dany przedsiębiorca lub przedsiębiorcy podejmują działania budzące wątpliwości z punktu widzenia reguł konkurencji, UOKiK może:

 • wystąpić do tego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców z miękkim wezwaniem, mającym skłonić tego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców do zaniechania budzących wątpliwości prawne działań (art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów),
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w celu dokładniejszego zbadania określonych praktyk przedsiębiorców,
 • przeprowadzić postępowanie antymonopolowe, w celu ukarania przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień innych niż zmowy przetargowe UOKiK może nałożyć kary pieniężne na osoby zarządzające tych przedsiębiorców,
 • zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez określone osoby, o ile sprawa dotyczy zmowy przetargowej.

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:
1. Jak konsument lub kontrahent może poznać, że przedsiębiorcy nielegalnie ustalają ceny?
Istnieją sygnały, które mogą wzbudzać podejrzenia nabywców towarów (konsumentów, kontrahentów) co do stosowania przez sprzedawców zakazanych uzgodnień cenowych. W szczególności uwagę nabywców powinny zwracać:

 • zbieżność w czasie zmian cen (zarówno podwyżek, jak i obniżek) dokonywanych przez niezależnych sprzedawców. Jeżeli na rynku nie zaistniały inne okoliczności, które uzasadniałyby jednoczesne wprowadzenie zmian cen (np. wzrost kosztów produkcji lub ograniczona podaż sprzedawanych towarów), może to świadczyć o istnieniu nieprawidłowości;
 • nieuzasadniony wysoki poziom cen utrzymywany przez niezależnych sprzedawców mimo spadku kosztów. Należy ocenić, czy poziom cen znajduje obiektywne uzasadnienie, czy też jest np. zbyt wygórowany w porównaniu do cen stosowanych w okresach minionych na danym rynku lub do cen aktualnych na rynkach sąsiednich;
 • ujednolicenie cen i innych warunków sprzedaży stosowanych przez różnych sprzedawców;
 • usztywnienie cen, rozumiane jako brak skłonności poszczególnych niezależnych sprzedawców do negocjowania cen sprzedaży lub udzielania kontrahentom rabatów ponad określony poziom – może to wskazywać na dokonanie ustaleń co do minimalnego lub sztywnego poziomu cen sprzedaży;
 • przypadkowe ujawnienie przez kontrahentów informacji mogących wskazywać na istnienie antykonkurencyjnego porozumienia. Przykładem takiej sytuacji może być wskazywanie przez kontrahenta (np. dostawcę towarów) na brak możliwości uzyskania przez nabywcę niższych cen towaru z uwagi na istnienie zakazu udzielania rabatów.

2. Jakie zachowania uczestników przetargu mogą być przejawem zmowy przetargowej?
Przetarg jest popularną formą wyboru kontrahenta proponującego najkorzystniejsze warunki finansowe. Niekiedy oferenci mogą zaniechać samodzielnego działania i zawrzeć zmowę z innymi uczestnikami przetargu, by zagwarantować sobie zyski wyższe niż w sytuacji, gdyby musieli uczestniczyć w rzeczywistej rywalizacji rynkowej. Zmowy przetargowe są szczególnie szkodliwe dla konkurencji.

Zmowy przetargowe przybierają najczęściej jedną z następujących form:

 • uzgodnienie rezygnacji z udziału w przetargu jednego lub kilku przedsiębiorców lub wycofania złożonej oferty. W ten sposób zwycięzcą zostaje podmiot wytypowany przez uczestników zmowy;
 • złożenie oferty/ofert o ustalonej treści (np. co do ceny);
 • złożenie oferty/ofert zawierających błędy formalne lub oferty/ofert niekompletnych. Działanie takie ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której przetarg wygra wytypowany przez członków zmowy przedsiębiorca-oferent;
 • podzielenie się przetargami (rotacja ofert) poprzez ustalenie, który z przedsiębiorców ma zwyciężyć w danym przypadku, składając najkorzystniejszą ofertę;
 • podział rynku, np. poprzez ustalenie, że każdy z uczestników zmowy weźmie udział w przetargach na wyznaczonym terenie lub organizowanych przez konkretne podmioty;
 • podzielenie się zyskiem, np. zwycięzca przetargu zatrudnia „przegranego” jako podwykonawcę, rekompensując mu w ten sposób rezygnację z udziału w przetargu lub celowe złożenie gorszej oferty.

Przedsiębiorca biorący udział w przetargu lub instytucja je organizująca mogą powiadomić UOKiK o podejrzeniu istnienia zmowy przetargowej. W tym celu można posłużyć się formularzem zawierającym opis okoliczności, które mogą świadczyć o stosowaniu praktyki ograniczającej konkurencję. Dodatkowe informacje na temat zmów przetargowych są dostępne w opracowaniu przygotowanym przez UOKiK.

Informacje dla przedsiębiorców