Program łagodzenia kar (leniency)

Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki.

W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (wniosek leniency), który powinien zawierać następujące dane (art. 113a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

 • przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie (nazwa, siedziba, adres),
 • produkty lub usługi, których dotyczy porozumienie,
 • terytorium objęte porozumieniem,
 • cel porozumienia (np. ustalenie minimalnych cen odsprzedaży, podział rynku),Program leniency
 • okoliczności zawarcia porozumienia (kiedy i gdzie porozumienie zostało zawarte, jak doszło do zawarcia porozumienia, kto z kim i w jaki sposób wprowadził ustalenia),
 • okoliczności i sposób funkcjonowania porozumienia (jaki był schemat działania porozumienia),
 • czas trwania porozumienia,
 • rolę poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu (wnioskodawca powinien w szczególności wyjaśnić: z czyjej/kogo inicjatywy doszło do zawarcia porozumienia, kto nakłaniał innych przedsiębiorców do zawarcia porozumienia),
 • imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób pełniących w porozumieniu znaczącą rolę,
 • czy wniosek został złożony również do organów ochrony konkurencji innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej – jeżeli tak, konieczne jest wskazanie organu ochrony konkurencji, do którego wniosek został złożony i podanie daty złożenia wniosku.
Uwaga!
Przedmiotem wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie może być wyłącznie porozumienie ograniczające konkurencję (zarówno porozumienie horyzontalne, czyli kartel, jak i porozumienie wertykalne).

Wniosek leniency złożony przez przedsiębiorcę chroni osoby zarządzające tego przedsiębiorcy pod warunkiem, że współpracują one z Urzędem. Oznacza to, że w przypadku zwolnienia lub redukcji kary pieniężnej dla przedsiębiorcy analogiczne korzyści (zwolnienie lub redukcję kary) otrzyma osoba fizyczna.

Uwaga!
Osoba zarządzająca może złożyć wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie samodzielnie (niezależnie od przedsiębiorcy, u którego jest/była zatrudniona). Wymagane jest złożenie wniosku leniency zawierającego informacje i dowody wskazane powyżej (takie jak przedsiębiorca) w takim zakresie, w jakim osoba zarządzająca dysponuje nimi ze względu na pełnioną funkcję i swoją rolę w porozumieniu.

Jedynie pierwszy wnioskodawca w sprawie może ubiegać się o zwolnienie z kary pieniężnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku leniency dostępne są w Wyjaśnieniach w sprawie programu łagodzenia kar. Wzór pełnego wniosku jest dostępny tutaj: Wzór wniosku pełnego (.doc, 2017.05.26).


Jak można złożyć wniosek leniency?

Wniosek leniency można złożyć pisemnie lub ustnie.Program leniency

Wniosek w formie pisemnej może być złożony poprzez:

 1. osobiste doręczenie w centrali UOKiK lub jednej z delegatur,
 2. doręczenie na adres pocztowy centrali UOKiK lub jednej z delegatur,
 3. przesłanie za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na adres: leniency@uokik.gov.pl.

Wniosek leniency może być złożony ustnie, poprzez utrwalenie (nagranie) treści wniosku za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Uwaga!
Wszelkie informacje dotyczące programu łagodzenia kar udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.15 pod numerem telefonu 22 55 60 555. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych do poszczególnych jednostek UOKiK dostępne są w zakładce Zgłoś naruszenie.

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:


1. Kto może uczestniczyć w programie leniency?
2. Jakie są warunki udziału przedsiębiorcy w programie leniency?
3. Jakie korzyści osiągnie przedsiębiorca lub osoba zarządzająca, biorąc udział w programie leniency?
4. Jakie są warunki udziału w programie leniency dla osób zarządzających?
5. Co to jest leniency plus?
6. Kiedy otrzymam informację, który jestem w kolejce?
7. Czy można złożyć wniosek jednocześnie w imieniu kilku przedsiębiorców?
8. Czy jest jedna kolejka dla przedsiębiorców i osób zarządzających?
9. Czy złożenie wniosku leniency przez przedsiębiorców obejmuje też osoby zarządzające?
10. Czy złożenie wniosku leniency przez osobę zarządzającą obejmuje też przedsiębiorcę?
11. Czy informacje przekazane Urzędowi przez wnioskodawcę leniency są w jakiś szczególny sposób chronione?

Zgłoś naruszenie