Ochrona sygnalistów

UOKiK podejmuje czynności mające na celu ochronę osób, które działają jako sygnaliści, tj. w dobrej wierze i w interesie publicznym przekazują informacje o potencjalnych naruszeniach reguł konkurencji. Jeżeli jesteś pracownikiem przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą, a przekazywane przez Ciebie informacje dotyczą działań Twojego pracodawcy lub kontrahenta, możesz rozważyć:

  1. przekazanie UOKiK anonimowej informacji na piśmie (bez wskazania nadawcy),
  2. przekazanie informacji przez osobę pośredniczącą w kontaktach (np. przez adwokata, radcę prawnego lub inną zaufaną osobę),
  3. przekazanie informacji osobiście na spotkaniu – prawnicy UOKiK nie będą podczas takiego spotkania zmierzali do poznania Twojej tożsamości, a rozmowa będzie dotyczyła jedynie zaobserwowanej przez Ciebie nieprawidłowości.
Uwaga!
Jeżeli jesteś stroną ograniczającego konkurencję porozumienia (lub osobą zarządzającą, która w ramach sprawowania swojej funkcji poprzez swoje działanie lub zaniechanie umyślnie doprowadziła do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu antykonkurencyjnych porozumień), rozważ, czy nie będzie dla Ciebie korzystne zgłoszenie się do Programu łagodzenia kar.

Anonimowe informacje na piśmie

Anonimowe zgłoszenia kierowane do UOKiK są traktowane jako sygnały o zauważonych nieprawidłowościach rynkowych i podlegają dokładnej analizie. W szczególności sprawdzana jest możliwość wszczęcia postępowania oraz ewentualny dobór narzędzi niezbędnych do pozyskania materiału dowodowego. Z punktu widzenia UOKiK nie ma znaczenia, czy przekazywana informacja ma formę listowną, jest składana anonimowo w Biurze Podawczym czy też jest wysłana z tymczasowego adresu e-mail.

Uwaga!
Zalecane jest dołączenie do zgłoszenia dowodów potwierdzających prawdziwość stawianych twierdzeń. Ułatwi to analizę stanu faktycznego i pozwoli na dobór odpowiednich środków do zebrania materiału dowodowego.

Kontakt przez osobę pośredniczącą oraz możliwość spotkania

Kontakt przez osobę pośredniczącą oraz możliwość spotkania

Poza przekazaniem informacji na piśmie możliwe jest również przekazanie ich poprzez osobę pośredniczącą (np. adwokata lub radcę prawnego) lub osobiście, w ramach spotkania z prawnikami UOKiK, przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości w poufności.

W przypadku zainteresowania spotkaniem należy, nie ujawniając swojej tożsamości, podjąć kontakt z UOKiK w celu ustalenia daty spotkania. Termin spotkania może zostać ustalony również przez zaufaną osobę pośredniczącą w kontaktach z UOKiK (np. pełnomocnika).

Ani przy umawianiu spotkania, ani na samym spotkaniu prawnicy UOKiK nie będą dążyli do ujawnienia Twojej tożsamości. Na spotkaniu mogą jednak zadać ogólne pytania dotyczące powodów, dla których chcesz zachować anonimowość. Powyższe wynika z faktu, że staramy się traktować informacje pochodzące od osób zachowujących anonimowość z większą ostrożnością i staramy się określić, czy są one przekazywane w dobrej wierze.

Uwaga!
W celu umówienia spotkania lub zasięgnięcia informacji na temat anonimowego zgłaszania naruszeń prosimy dzwonić pod numer telefonu 22 55 60 500 lub pisać na adres: sygnalista@uokik.gov.pl.

Ograniczenia w ramach kontaktu anonimowego

Osoby anonimowo informujące o naruszeniu reguł konkurencji powinny mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach przedstawienie nam informacji anonimowo może utrudniać Urzędowi podjęcie działań.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony stan faktyczny nie jest wystarczający do podjęcia interwencji, a nie mamy możliwości skontaktowania się z sygnalistą (np. informacja została przekazana listownie bez wskazania nadawcy lub złożona w Biurze Podawczym Urzędu bez ujawniania tożsamości). W tego rodzaju sytuacjach przekazanie informacji anonimowo może uniemożliwiać lub powodować znaczne wydłużenie czasu koniecznego do pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub antymonopolowego.

W przypadku zgłoszenia anonimowego należy mieć również na względzie, że sygnalista nie otrzyma pisemnej informacji zwrotnej o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy.

Osoby zarządzające i przedsiębiorcy będący stronami zakazanych porozumień

Osoby zgłaszające anonimowo informacje dotyczące swoich własnych działań (w szczególności osoby zarządzające) powinny brać pod uwagę, że w przypadku, gdy przedstawione informacje doprowadzą do wszczęcia postępowania antymonopolowego, osobom tym może zostać postawiony zarzut naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, a w razie stwierdzenia praktyki może zostać nałożona na nich kara pieniężna.

Z tych względów w interesie osób zarządzających i przedsiębiorców podejrzewających lub wiedzących, że są stronami porozumień ograniczających konkurencję, jest podejmowanie kontaktu z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar, a nie na zasadach przewidzianych dla sygnalistów. Bardziej szczegółowe informacje o programie leniency zostały przedstawione w zakładce Program łagodzenia kar.

Szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktu z UOKiK w sprawach dotyczących naruszeń reguł konkurencji można natomiast znaleźć w zakładce Zgłoś naruszenie.

Zgłoś naruszenie