Kary nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji

Kary nakładane na osoby fizyczne za naruszenie reguł konkurencji

Za zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia ograniczającego konkurencję mogą ponosić odpowiedzialność osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem, o ile przez swoje działanie lub zaniechanie dopuściły do naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. UOKiK może za takie zachowanie nałożyć na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł (kara może być nałożona zarówno na obecnych, jak i byłych pracowników).

Uwaga!
Osoba zarządzająca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działanie lub zaniechanie. Warunkiem wykazania odpowiedzialności osoby fizycznej jest uprzednie stwierdzenie naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję przez przedsiębiorcę.

Kary dla osób fizycznych
Postępowanie przeciwko osobom zarządzającym jest prowadzone w ramach postępowania antymonopolowego przeciwko przedsiębiorcy. Wydawana jest jedna decyzja kończąca postępowanie w sprawie, w której – w razie stwierdzenia naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję – oddzielnie ustalana jest wysokość kary pieniężnej dla przedsiębiorcy i osoby fizycznej.

Osoba zarządzająca może ubiegać się o zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru poprzez udział w programie leniency. Osoba fizyczna może samodzielnie złożyć wniosek leniency bądź być chroniona wnioskiem leniency złożonym przez przedsiębiorcę. Wszystkie informacje o programie łagodzenia kar są dostępne w zakładce Program łagodzenia kar.

Pytania i odpowiedzi:
1. Jak należy rozumieć pojęcie osoby zarządzającej?
2. Za jakie naruszenia będą karane osoby zarządzające?
3. Czy przy ustalaniu wysokości kary dla osoby zarządzającej istnieją okoliczności łagodzące i obciążające?
4. Czy istnieje możliwość rozłożenia kary pieniężnej na raty?

Zgłoś naruszenie